donderdag 27 september 2007

Ver BIJSTER end

12 maart 2004 (Taak profielcommissies, brief van de Minister van OC&W)

De profielcommissies adviseren (...) over de verdere inhoudelijke ontwikkeling en de vernieuwing op de langere termijn. Het gaat daarbij om de inhoud van de profielen in samenhang, waaronder de hoofdlijnen van de inhoud van de vakken.
Daarbij schenken zij in het bijzonder aandacht aan de relatie tussen kernconcepten en –vaardigheden en contexten en, mede in relatie daarmee, aan dat wat algemeen verplicht moet zijn in een vak en de ruimte voor scholen, leraren en leerlingen. Zij betrekken daarin ook de mogelijkheden om al op korte termijn door middel van proefprojecten die vernieuwing te stimuleren. (...)
De commissies spreken zich ook uit over de wijze waarop een geleidelijk vernieuwingsproces in de profielen verder kan worden gestimuleerd en welke ondersteuningsstructuur daarvoor wenselijk is.

26 september 2007 (Nieuwsbericht Ministerie van OC&W)

Vandaag ontvangt staatssecretaris Van Bijsterveldt het eindadvies van de profielcommisies onder leiding van dhr. Veldhuis. De staatssecretaris zal de aanbevelingen niet overnemen.
Dit laat zij vandaag weten in een brief aan de Kamer. De commissies waren ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De commissies moesten bekijken welke verdere ontwikkeling in de nieuwe profielen mogelijk zijn. Het voornaamste voorstel is om het aantal profielen van vier terug te brengen naar twee, met name door het samenvoegen van de beide bètaprofielen tot een profiel.

Van Bijsterveldt: ’Hoewel er waardering is voor het werk van de commissies, zal ik de aanbevelingen niet overnemen. De uitkomsten bevestigen mij in de veronderstelling dat de huidige structuur, die is ingevoerd in goed overleg met alle partijen, de beste is. Het is onwenselijk om de ene onderwijsvernieuwing op de andere te stapelen, zonder dat vast is komen te staan dat die ook tot daadwerkelijke verbeteringen leidt. Daarbij heb ik ernstige twijfels over de uitvoerbaarheid van de voorstellen. De profielen blijven dus zoals ze zijn.'

(Cursiveringen en kleuring in het bovenstaande zijn van DS.)

Daaf: Ik werk nu al meer dan 30 jaar in het onderwijs. In die tijd volgde de ene 'onderwijsvernieuwing' de andere op.
Kortgeleden nog: een aanzienlijke vermindering van het aantal lesuren wiskunde in de vwo-bovenbouw.
Stond van (al) die veranderingen dan wél vast dat ze daadwerkelijk
tot verbeteringen leidden?
En wat helemaal verbijsterend is? De veronderstelling dat de huidige structuur de beste is.

Link: Profielcommissies

zaterdag 22 september 2007

L.E.J. Brouwer (1881-1966)

BLARICUM - De bekende Blaricumse wiskundige, professor Luitzen Egbertus Jan (Bertus) Brouwer, prijkt straks regelmatig op brieven en kaarten. Zijn hoofd wordt namelijk afgebeeld op een postzegel. TNT Post laat maar liefst 12.000 velletjes met vier zegels drukken.

Op 21 september werd in Amsterdam het eerste zegelboekje overhandigd aan Dirk van Dalen, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de logica en filosofie van de wiskunde. Van Dalen is degene die TNT Post gevraagd heeft een postzegel aan de wiskundige te wijden. Brouwer wordt gezien als één van de grootste wiskundigen van de twintigste eeuw.

Volgens Wendy Eelsing, woordvoerder van TNT Post, heeft wiskundig Nederland verheugd gereageerd op het besluit van TNT. "Ze zijn er echt trots op. Een postzegel is natuurlijk ook een erg zichtbare ode aan iemand.''

Bron: De Gooi- en Eemlander, 11 september 2007

Daaf: Natuurlijk is Brouwer eerder een Rotterdamse wiskundige, hij werd immers daar geboren (op 27 februari 1881, in Overschie dat sinds 1941 een deelgemeente is van Rotterdam).
En verder is het dit jaar ook 100 jaar geleden (19 februari 1907) dat Brouwer promoveerde op Over de grondslagen der wiskunde, waarin hij o.m. Aristoteles' stelling verwierp dat de logica de basis is van de wetenschap (vandaar ook die postzegel).
En trots? We zijn er blij mee. Wiskunde komt weer eens op een andere manier in de aandacht: Blijf dus plakken...

Links:
» Bestellen? Via TNTPost-Online winkel (zoek op: Brouwer).
» Biografie L.E.J. Brouwer (Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen, BWNW)

donderdag 20 september 2007

Anagram

Anagrammen van hetgeen ik afgelopen week (met goed gevolg) onderging...

Nederlands:
Heilstaat saldi baal
Dahlia betaalt sisal
Stilheid basaal laat

Engels:
The irrational adult
Erudition halt altar
Lithuania older tart
Lutheran total radii

Link: Anagram generator

vrijdag 14 september 2007

Nacht van het Gedicht

Vanavond begint de 'nacht' om acht uur in de Schenkelstee in Capelle aan den IJssel.
Helaas, ik zal niet tot de bezoekers behoren.
Daarom alleen een gedicht van An Terlouw (van de deelnemende Dijkdichters):

Gedicht

Hou een gedicht
tegen het licht
lees een traan
en een lach,'t
zal altijd over
emotie gaan.

Link: Dijkdichters (Dichterscollectief IJssel en Lek)

zondag 9 september 2007

De wereld (echt?) op z'n kop?

Margreet de Vries (directeur van de Stichting Lezen & Schrijven) schrijft op donderdag 6 september in haar week-weblog tbv. de Volkskrant onder meer:

Maar de dag begon met het interessante nieuwsbericht over een advies van de Onderwijsraad waarin zij aangeven dat scholieren die een onvoldoende halen voor hun eindexamen Nederlands, Engels of Wiskunde geen diploma zouden mogen krijgen. Geweldig dat de Onderwijsraad nu met dit advies komt, maar vreemd natuurlijk dát dit überhaupt zo is. Dit is eigenlijk het antwoord op de vraag hoe het komt dat er jongeren laaggeletterd van school kunnen komen, soms dus zelfs mét diploma.
De reactie hierop van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Het doorvoeren van dit plan zal desastreuze gevolgen hebben voor onze scholieren. Desastreuze gevolgen, " - en nu komt het - "omdat de helft van hen dan zal zakken". Ligt het nu aan mij of is dit inderdaad de wereld op z'n kop? Omdat wij er niet in slagen jongeren voldoende basisvaardigheden bij te brengen, verlagen wij de eisen.

Daaf: Een kwestie van eerst lezen, en dan schrijven!
Geeft de Onderwijsraad hiermee een antwoord op de vraag die Margreet stelt in de laatste zin van de eerste geciteerde alinea?
Van mij mag (of zelfs: moet) een leerling die een 5 voor Nederlands en/of Engels haalt op zijn vwo-examen en voor de rest 8-en voor wis-, natuur-, scheikunde en biologie, gewoon een exacte universitaire studie gaan volgen (en dat zonder verdere beletsels).

Overigens over schrijven gesproken: Moet het, in de eerste zin, niet zijn "...van de Onderwijsraad waarin zij aangeeft..."?

Links:
» Margreets Weekblog in de Volkskrant
» Stichting Lezen & Schrijven

zaterdag 1 september 2007

Roermond...


...weert GPS!
.
Daaf:
"Hoe zouden de volgende borden eruit zien?"

Lieve kinderen... (2)

Vandaag kwamen we van dezelfde school (zie 30-08-2007) X, Y en Z tegen, ook nu elk uit een andere klas, en zij deden de volgende uitspraken.
X: Ik zit in klas 1.
Y: Ik zit in klas 2.
Z: Ik zit in klas 3.
In welke klas zitten ze echt?

Link: Lieve kinderen...