vrijdag 1 februari 2008

Gratis schoolboeken


Ik las in het Advies van de Raad van State aan de Staatssectretaris van OC&W (mevrouw van Bijsterveldt) met betrekking tot de gratis schoolboeken onder meer:

a. Verlaging van de schoolkosten
(...) Het voorstel toont naar het oordeel van de Raad onvoldoende aan welk probleem het wetsvoorstel beoogt op te lossen.

b. De keuze
(...) Aldus geeft het voorstel vooral ondersteuning aan diegenen die ondersteuning het minste nodig hebben en zullen gezinnen met lagere inkomens er per saldo niet of nauwelijks op vooruitgaan.

c. Prioriteiten
(...) de vrijgevigheid van dit voorstel, zonder dat de noodzaak van het voorstel is aangetoond, is moeilijk te begrijpen in het licht van de algehele financieringsproblematiek van het onderwijs.

d. Marktwerking
(...) De Raad onderkent dat het onderhavige wetsvoorstel van invloed is op de vraagzijde van de boekenmarkt. Doordat degene die bepaalt - de school - ook betaalt, kan dit een gunstig effect hebben op de prijs van de schoolboeken. De vraag is echter of dit een substantieel effect zal zijn, gezien de bijzondere kenmerken van de schoolboekenmarkt.

e. Conclusie
De Raad komt tot de conclusie dat de noodzaak van overheidsingrijpen niet is komen vast te staan en dat niet wordt aangetoond welk probleem met het voorstel wordt opgelost. De in het voorstel opgenomen maatregel komt vooral ten goede aan diegenen die uit inkomenspolitieke overwegingen het minste daarvoor in aanmerking komen. Daar komt bij dat niet wordt aangetoond dat deze maatregel enig positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Het voorstel roept verder vragen op over de (budgettaire) prioriteitstelling. Tot slot kunnen vraagtekens worden gezet bij de beoogde betere marktwerking. De Raad is daarom van oordeel dat het voorstel nader dient te worden overwogen.

Bron: Raad van State, Advies: W05.07.0428/I

Mevrouw Van Bijsterveldt is niet onder de indruk van de argumenten van de Raad (ze is het niet met de Raad eens, kan de Raad niet volgen, ...), blijkens haar brief van 18 januari 2008 aan de Koningin (WJZ/2008/450; PDF-bestand).

Wat ik ervan denk? Verbijsterend!

Geen opmerkingen: