donderdag 28 februari 2008

Schrikkelvrijdag


Morgen is het dan zover (niet dat ik erop heb zitten wachten): schrikkelvrijdag.
En over 28 jaar opnieuw, dus in 2036!
Reken maar na...
» The leap function in de 'DagVanDeWeek-formule van Gauss'

maandag 25 februari 2008

Tellen


- Minister Ronald Plasterk
- Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt
- Staatssecretaris Sharon Dijksma

Daaf: Tot drie tellen is toch niet zo moeilijk??!! Verder maar geen commentaar!

Bron: Ministerie OCW > Organisatie > Bewindspersonen

zaterdag 23 februari 2008

Inflatie


Elsevier, 22 februari 2008:
In september start de eerste academische opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. De Universiteit Utrecht biedt de studie aan in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.
Basisschoolleerlingen krijgen binnenkort ook universitair geschoolde leraren.
De studie is bedoeld om het niveau van de leraren in het basisonderwijs te verhogen. Uit diverse onderzoeken blijkt keer op keer dat het niveau van het onderwijs in Nederland onder de maat is.

Daaf ziet dan binnenkort twee soorten basisschoolleraren: zij die wel kunnen spellen en rekenen en zij die dat niet kunnen!
Zou het niet verstandiger zijn het niveau van het PA-onderwijs zelf te verhogen?

dinsdag 12 februari 2008

Gelezen


"If you haven't got a word for a concept, you can't think about it; if you don't think about it, you won't invent a word for it."

Een oneliner van de zogenoemde Sapir-Whorf-Hypothese, een hypothese die betrekking heeft op het verband tussen taal en denken: de manier waarop een mens denkt, wordt bepaald (beïnvloed) door de grammatica en de woordenschat van zijn moedertaal.

Daaf: "Eindelijk weet ik, of denk ik te weten, waarom ik denk zoals ik denk."

» Bron:
Lynda Hardman, Steven Pemberton (beiden CWI, Amsterdam): The Path to the Web n +1. In: ERCIM News, januari 2008.
» Link:

maandag 11 februari 2008

Rooftas


Nieuws.nl meldde vandaag:

(Novum) - Een groot aantal gemeenten is het afgelopen jaar overgegaan op een verbod op de zogenoemde rooftas. Amsterdam, Rotterdam en 74 andere gemeenten hebben de tas inmiddels verboden (...)

Zoals als ook de gemeente Amstelveen, waarin het volgende artikel is opgenomen in de APV:

Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van diefstallen te vergemakkelijken.

Daaf denkt dat het dievengilde spoedig zal overgaan op de roofzak, roofkoffer, roofdoos, of ...
En andere hulpmiddelen dan een tas bij het plegen van een winkeldiefstal blijven ook toegestaan!

Link: Wikipedia-NL - Rooftas

donderdag 7 februari 2008

Het loodje leggen...

Kaaiendonk (Oosterhout, NB), zondag 3 februari 2008, Carnavalsoptocht:
Spreekwoorden...


(foto: Trudi Schouten)

De heren vielen niet in de prijzen.

Link: OSC De Smulnarren

vrijdag 1 februari 2008

Gratis schoolboeken


Ik las in het Advies van de Raad van State aan de Staatssectretaris van OC&W (mevrouw van Bijsterveldt) met betrekking tot de gratis schoolboeken onder meer:

a. Verlaging van de schoolkosten
(...) Het voorstel toont naar het oordeel van de Raad onvoldoende aan welk probleem het wetsvoorstel beoogt op te lossen.

b. De keuze
(...) Aldus geeft het voorstel vooral ondersteuning aan diegenen die ondersteuning het minste nodig hebben en zullen gezinnen met lagere inkomens er per saldo niet of nauwelijks op vooruitgaan.

c. Prioriteiten
(...) de vrijgevigheid van dit voorstel, zonder dat de noodzaak van het voorstel is aangetoond, is moeilijk te begrijpen in het licht van de algehele financieringsproblematiek van het onderwijs.

d. Marktwerking
(...) De Raad onderkent dat het onderhavige wetsvoorstel van invloed is op de vraagzijde van de boekenmarkt. Doordat degene die bepaalt - de school - ook betaalt, kan dit een gunstig effect hebben op de prijs van de schoolboeken. De vraag is echter of dit een substantieel effect zal zijn, gezien de bijzondere kenmerken van de schoolboekenmarkt.

e. Conclusie
De Raad komt tot de conclusie dat de noodzaak van overheidsingrijpen niet is komen vast te staan en dat niet wordt aangetoond welk probleem met het voorstel wordt opgelost. De in het voorstel opgenomen maatregel komt vooral ten goede aan diegenen die uit inkomenspolitieke overwegingen het minste daarvoor in aanmerking komen. Daar komt bij dat niet wordt aangetoond dat deze maatregel enig positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Het voorstel roept verder vragen op over de (budgettaire) prioriteitstelling. Tot slot kunnen vraagtekens worden gezet bij de beoogde betere marktwerking. De Raad is daarom van oordeel dat het voorstel nader dient te worden overwogen.

Bron: Raad van State, Advies: W05.07.0428/I

Mevrouw Van Bijsterveldt is niet onder de indruk van de argumenten van de Raad (ze is het niet met de Raad eens, kan de Raad niet volgen, ...), blijkens haar brief van 18 januari 2008 aan de Koningin (WJZ/2008/450; PDF-bestand).

Wat ik ervan denk? Verbijsterend!